ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
487,603,795
435,622,772
502,415,839
533,545,150
502,956,042
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
65,881,280
57,059,590
89,163,749
116,320,574
82,338,954
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
28,872,149
23,433,973
30,200,005
30,586,388
30,942,245
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
29,824,882
25,858,413
29,999,986
30,187,963
30,409,205
ސިވިލް ކޯޓު
38,550,034
33,896,705
37,297,486
37,593,726
37,913,087
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
31,694,608
25,930,348
29,987,028
30,186,962
30,402,791
ފެމިލީ ކޯޓު
25,490,218
20,816,461
26,247,314
26,439,455
26,647,425
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
9,708,611
8,878,017
9,999,996
10,853,178
10,961,722
ޑްރަގް ކޯޓު
13,216,769
11,212,964
12,300,001
12,358,130
12,420,033
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
244,365,244
228,536,301
237,220,274
239,018,774
240,920,580
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް