ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
78,721,713
83,121,834
101,611,643
124,168,485
57,883,347
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
73,957,064
78,101,434
92,982,807
117,648,381
51,225,480
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
4,764,649
5,020,400
8,628,836
6,520,104
6,657,867
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް