އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
30,128,216,622
31,787,135,124
34,922,716,599
44,977,923,779
40,846,113,018
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
185,163,872
145,214,441
171,186,052
174,233,686
176,903,131
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
200,490,036
179,336,863
182,099,561
180,539,461
181,742,927
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
487,603,795
435,622,772
502,415,839
533,545,150
502,956,042
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
14,664,870
14,818,167
18,124,830
16,364,528
16,566,609
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
104,076,357
49,326,540
76,116,934
25,309,905
25,701,923
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
24,312,797
22,477,535
26,161,617
24,558,397
24,944,398
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
23,150,739
22,824,618
26,927,889
25,044,586
25,210,281
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
32,023,221
36,564,719
38,717,101
37,330,351
37,515,974
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
49,250,655
47,263,226
81,795,000
57,230,672
57,679,454
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
62,686,029
59,064,926
61,301,754
58,887,756
59,208,680
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
87,489,849
91,235,389
99,761,141
99,725,356
101,017,968
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
8,188,832
7,995,011
10,575,000
9,248,574
9,816,195
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
5,005,756
4,027,850
5,000,000
5,068,713
5,129,720
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,432,533
8,708,858
11,200,000
9,347,384
9,397,253
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
5,602,113
7,465,814
10,805,920
10,504,790
11,180,528
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
36,987,393
54,599,171
78,610,557
90,252,956
49,637,180
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,507,561
3,489,685
4,500,000
4,015,755
4,032,609
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,268,410
8,263,894
9,406,984
8,482,432
8,574,897
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
6,854,498
6,948,443
9,383,760
7,759,499
7,840,659
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
28,973,024
28,764,934
58,772,006
37,150,829
37,612,521
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
4,027,123
4,617,856
6,000,000
6,123,261
6,231,299
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
-
1,581,553
5,000,000
5,063,038
5,130,030
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,699,735,180
603,403,685
1,261,235,046
1,402,545,268
2,367,169,878
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
8,172,986,639
8,464,424,019
8,180,270,661
13,343,792,718
9,312,210,889
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,301,334,804
1,329,577,935
1,340,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,485,899
11,352,610
24,773,750
19,501,297
14,636,214
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
118,886,752
125,505,392
139,617,118
138,272,234
138,798,072
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,241,222,944
1,287,453,073
1,307,544,773
1,301,080,893
1,273,853,996
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
127,788,257
125,341,947
153,627,661
156,940,050
159,441,277
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
22,810,453
1,000,718,959
13,438,000
47,273,343
25,818,405
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
78,721,713
83,121,834
101,611,643
124,168,485
57,883,347
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,525,668,668
1,454,350,747
1,515,503,636
1,622,166,664
1,627,578,935
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
347,135,808
340,243,237
335,018,001
322,490,053
322,803,327
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
209,996,017
206,870,013
229,800,515
222,964,835
215,207,043
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,855,040,567
2,666,082,329
3,049,940,346
3,581,464,679
2,858,778,469
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
526,328,583
452,596,457
692,584,283
773,496,126
769,717,436
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
43,127,221
39,875,370
44,205,991
43,288,471
44,545,719
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
190,541,265
173,832,682
181,692,212
243,323,601
215,263,284
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
271,374,848
306,088,452
346,756,718
348,381,298
344,844,272
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,556,170,003
2,281,917,819
2,271,616,975
2,461,766,355
2,523,715,674
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
113,882,974
130,693,582
184,595,783
191,898,817
197,776,799
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
90,071,285
135,578,053
192,473,027
198,148,520
201,346,623
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
1,488,836,315
1,554,720,039
1,271,772,827
1,293,202,922
1,299,424,286
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,687,649,835
1,531,803,050
1,199,688,894
1,249,856,639
1,315,211,241
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
67,749,206
139,019,051
425,328,188
273,800,744
218,327,061
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
319,124,233
298,546,077
60,314,989
53,914,418
48,405,542
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
50,100,928
43,680,590
27,474,807
29,633,140
31,046,825
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
272,884,111
347,459,915
454,904,270
571,502,471
289,597,096
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
59,018,695
53,808,676
59,207,638
60,688,002
61,781,636
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,775,267,483
3,131,366,393
5,328,594,663
8,737,655,608
8,461,934,454
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
176,021,764
94,638,789
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
62,721,111
54,694,644
94,451,384
103,867,713
97,263,213
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
110,131,569
168,947,963
231,963,410
215,492,195
203,378,306
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
277,694,017
231,939,415
277,989,338
297,403,208
273,290,757
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
655,814,514
454,876,397
776,665,783
1,077,815,396
1,168,279,497
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
216,277,350
244,860,683
338,026,981
317,662,201
280,623,965
ކައުންސިލްސް
1,016,856,148
977,532,982
1,316,165,343
1,326,678,336
1,562,129,202
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް