ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,197,794,831
2,556,024,405
2,404,481,140
4,839,900,542
4,131,527,251
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,163,404,910
2,520,254,366
2,358,131,077
4,776,729,379
4,085,469,307
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
12,012,974
21,077,042
19,126,119
32,773,717
13,636,971
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
12,671,862
9,425,453
15,747,267
16,318,163
17,906,258
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
6,798,130
5,267,544
11,476,677
14,079,283
14,514,715
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
2,906,955
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް