ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
57,259,938
53,733,764
58,207,638
59,688,002
60,781,636
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
10,700,036
15,223,834
17,406,054
21,216,811
21,605,420
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
9,966,346
5,490,582
6,227,491
6,645,613
6,807,904
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
5,746,461
4,699,237
5,982,032
5,150,627
5,225,459
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
2,437,245
2,346,229
2,009,834
2,014,619
2,021,938
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
7,667,231
6,679,995
6,938,246
7,013,495
7,207,148
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
16,961,569
15,607,001
15,341,995
13,475,266
13,491,208
ޤައުމީ އަރްޝީފް
3,781,050
3,686,886
4,301,986
4,171,571
4,422,559
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް