ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
266,869,083
303,088,452
346,756,718
348,381,298
344,844,272
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,394,831
12,209,479
12,134,230
12,182,693
12,233,330
ރަޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
3,180
-
-
-
ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
-
532,755
2,578,447
2,593,902
3,674,986
ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,466,706
14,467,223
24,136,331
24,172,593
24,206,815
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
14,338,631
9,160,323
14,194,173
14,224,221
14,255,276
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,318,547
11,996,013
14,225,199
14,265,006
14,306,827
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,223,742
8,944,867
10,176,353
10,200,763
10,226,361
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
9,451,542
9,318,070
10,510,138
10,538,630
10,568,125
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
5,011,151
4,723,035
9,295,880
8,610,152
8,640,572
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
18,100,131
17,487,467
14,615,688
14,657,703
14,701,353
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
82,480,690
80,145,584
81,868,458
83,485,848
77,877,483
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,591,826
10,248,423
12,007,827
12,055,981
12,107,103
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,317,086
12,922,141
17,187,346
17,251,146
17,318,088
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
21,932,744
27,346,529
32,811,687
32,890,773
32,974,809
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
3,685,423
7,498,309
9,935,928
9,511,816
9,585,827
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,732,934
10,675,260
13,834,590
13,907,671
13,985,187
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,857,762
14,521,794
12,337,038
12,601,006
12,662,902
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
17,423,955
21,112,536
17,080,594
17,179,204
17,282,208
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
16,641,586
23,437,014
29,653,575
29,756,916
29,864,882
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
5,899,796
6,338,450
8,173,236
8,295,274
8,372,138
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް