ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
189,372,749
168,846,391
180,692,212
243,323,601
215,263,284
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
17,478,934
15,017,271
13,522,489
13,732,321
13,943,112
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
15,654,613
15,180,355
12,879,601
15,823,390
17,901,065
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
5,419,721
5,491,090
4,771,498
4,794,561
4,833,933
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
10,432,071
9,903,386
10,105,284
9,680,799
9,764,450
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
16,047,815
13,893,028
13,811,050
13,934,017
13,995,051
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
6,359,024
6,954,404
5,788,237
5,822,832
5,859,804
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
6,266,081
6,064,327
6,408,078
6,473,571
6,523,413
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
36,147,949
31,612,758
47,353,724
107,820,706
76,615,190
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
2,969,250
3,057,269
2,833,609
2,887,997
2,915,982
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
3,346,249
3,359,539
3,444,381
3,512,619
3,556,968
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
12,869,950
9,385,625
11,432,268
10,784,159
10,981,176
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
13,082,761
10,745,125
10,607,465
10,663,649
10,778,129
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
13,481,967
10,819,780
9,267,293
9,315,350
9,401,206
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
10,827,090
10,534,289
11,075,621
10,629,348
10,686,174
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
18,989,274
16,828,145
17,391,614
17,448,282
17,507,631
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް