ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,824,061,418
2,635,375,330
3,035,082,056
3,566,771,553
2,843,943,143
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
15,135,454
17,076,728
18,085,370
17,955,570
18,017,876
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
12,391,495
11,152,704
11,638,327
11,364,576
11,408,415
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
14,247,555
12,684,621
13,319,570
13,368,988
13,420,770
އަލިފުށީ ސްކޫލް
13,091,187
12,441,496
12,787,089
12,828,832
12,876,640
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
12,561,470
11,216,529
15,541,040
15,586,818
15,634,925
މޭނާ ސްކޫލް
13,929,525
13,227,529
14,412,840
14,456,607
14,505,257
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
13,002,657
12,599,259
12,697,693
12,762,098
12,830,352
މިލަންދޫ ސްކޫލް
19,483,800
16,783,383
17,632,617
17,676,707
17,726,472
ފުނަދޫ ސްކޫލް
15,045,045
14,310,038
15,222,060
15,279,748
15,340,355
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
12,009,140
10,602,409
10,356,067
10,394,617
10,435,209
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
12,058,733
11,557,406
11,963,057
12,003,853
12,046,778
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
14,994,886
14,227,722
15,571,275
15,608,266
15,652,023
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
19,896,587
18,859,142
18,509,742
18,568,907
18,631,313
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
9,979,117
8,532,438
9,247,371
9,279,099
9,312,717
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
19,802,153
20,273,776
19,704,950
19,759,776
19,817,662
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
16,397,094
14,390,834
14,892,634
14,920,039
14,960,029
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,457,358
14,132,623
13,571,299
13,614,078
13,659,066
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
16,637,245
15,512,722
16,030,148
16,076,785
16,125,994
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
18,542,468
16,873,401
16,391,478
16,436,859
16,484,725
ހިތަދޫ ސްކޫލް
24,068,353
22,306,345
22,945,032
23,024,352
23,110,176
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
-
-
16,804,081
16,737,452
16,780,808
ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތައް
-
-
-
-
-
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
185,399,571
169,255,106
154,063,169
154,716,006
155,401,509
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
283,145,306
260,068,520
250,394,618
251,127,356
251,895,624
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
203,699,551
195,011,478
190,924,076
191,732,305
192,577,305
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
215,576,514
205,168,937
216,469,227
217,204,560
217,976,850
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
206,543,514
195,855,652
199,756,513
200,539,604
201,380,535
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
18,724,911
17,120,797
18,056,202
18,101,086
18,158,983
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
30,781,583
29,546,231
29,711,185
29,788,135
29,881,380
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,964,576
9,498,386
8,849,488
8,884,691
8,925,658
ފޭދޫ ސްކޫލް
18,419,376
15,970,046
19,293,067
19,373,807
19,438,507
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
16,575,451
16,752,302
27,242,831
27,291,793
27,343,307
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
17,575,437
16,371,460
16,793,515
16,837,814
16,884,526
ތިނަދޫ ސްކޫލް
9,651,343
8,985,344
8,712,241
8,751,785
8,793,418
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
11,832,732
10,451,455
10,909,801
10,945,809
10,992,942
މާވަށު ސްކޫލް
11,461,674
11,066,784
11,023,579
11,062,202
11,105,541
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
15,987,084
15,299,768
15,503,476
15,565,238
15,630,570
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
20,581,880
19,921,085
19,918,046
19,994,893
20,075,508
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
40,463,339
38,259,304
40,041,383
40,152,240
40,268,628
ގާޒީ ސްކޫލް
35,743,539
31,452,184
32,334,975
32,433,589
32,530,734
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
36,589,177
32,879,263
35,038,878
35,126,781
35,219,010
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
24,455,009
20,998,228
22,467,260
22,520,847
22,587,852
ކަލާފާނު ސްކޫލް
32,682,952
27,893,623
30,214,033
30,280,206
30,368,762
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
31,779,087
28,964,483
30,330,142
30,422,012
30,518,602
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
40,075,777
34,472,988
35,089,267
35,216,174
35,320,452
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
28,887,313
25,680,059
25,523,155
25,591,412
25,668,060
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
27,354,321
23,201,406
25,409,092
25,485,347
25,565,319
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
39,188,750
34,043,255
35,751,429
35,856,249
35,966,270
ހުރަވީ ސްކޫލް
24,992,277
23,625,709
25,010,082
25,088,637
25,190,803
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
21,614,653
18,159,223
19,461,636
19,523,135
19,598,091
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
34,460,018
31,129,978
30,655,702
30,745,860
30,840,420
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
10,550,699
22,211,138
67,284,199
97,036,078
98,627,964
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
89,145,807
130,396,295
272,870,385
783,806,246
71,229,455
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
3,407,472
3,979,192
7,423,644
7,395,681
7,500,359
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
20,410,199
19,017,857
24,842,691
24,985,467
25,137,843
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
4,217,690
3,642,074
5,295,376
5,346,596
5,400,623
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
49,173,282
53,686,614
61,182,653
62,836,080
65,083,642
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
17,094,464
15,116,083
15,026,039
15,066,943
15,110,156
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
18,559,311
18,147,411
18,593,864
18,649,469
18,711,501
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,986,043
15,000,471
15,633,340
15,684,276
15,737,855
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
12,908,614
12,419,340
12,569,321
12,608,456
12,657,045
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,643,344
12,726,028
13,247,546
13,292,552
13,340,042
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
12,730,607
11,601,391
12,173,311
12,219,915
12,268,866
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,002,242
9,567,993
9,816,153
9,852,882
9,891,577
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,462,923
13,538,927
13,270,198
13,237,672
13,301,495
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
22,818,734
21,594,241
21,726,555
21,800,365
21,877,753
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
361,761,582
275,292,452
419,035,059
401,873,654
379,661,080
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,096,612
10,419,749
10,390,013
10,169,164
10,214,689
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
10,813,653
10,061,737
10,067,913
10,107,087
10,148,286
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
23,640,069
21,984,826
20,316,726
20,371,431
20,429,148
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
13,766,597
13,285,641
13,087,976
13,121,720
13,165,324
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
17,536,972
17,099,600
17,802,656
17,863,972
17,931,161
އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް
-
8,647,730
8,739,172
8,795,485
8,854,411
ހިރިޔާ ސްކޫލް
28,449,124
26,265,863
27,666,738
27,748,981
27,835,389
ރެހެންދި ސްކޫލް
37,947,341
33,808,518
34,748,720
34,837,781
34,944,751
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް