އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
27,413,286,167
27,942,272,535
29,458,880,965
38,044,884,165
32,368,853,967
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
185,163,872
145,214,441
171,186,052
174,233,686
176,903,131
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
184,345,658
177,814,559
177,866,620
172,073,579
173,277,045
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
486,403,028
435,622,772
502,415,839
533,545,150
502,956,042
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
14,664,870
14,818,167
18,124,830
16,364,528
16,566,609
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
104,076,357
49,326,540
76,116,934
25,309,905
25,701,923
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
24,240,018
22,477,535
26,161,617
24,558,397
24,944,398
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
23,149,706
22,824,618
26,927,889
25,044,586
25,210,281
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
31,900,301
36,564,719
38,717,101
37,330,351
37,515,974
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
49,243,155
47,263,226
81,795,000
57,230,672
57,679,454
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
62,686,029
59,064,926
61,301,754
58,887,756
59,208,680
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
87,477,992
91,235,389
99,761,141
99,725,356
101,017,968
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
8,188,832
7,995,011
10,575,000
9,248,574
9,816,195
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,851,613
4,027,850
5,000,000
5,068,713
5,129,720
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,432,533
8,708,858
11,200,000
9,347,384
9,397,253
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
5,602,113
7,465,814
10,805,920
10,504,790
11,180,528
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
35,852,757
47,781,692
74,534,645
89,991,961
49,637,180
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,507,561
3,489,685
4,500,000
4,015,755
4,032,609
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,268,410
8,263,894
9,406,984
8,482,432
8,574,897
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
6,849,455
6,948,443
9,383,760
7,759,499
7,840,659
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
28,973,024
28,764,934
58,772,006
37,150,829
37,612,521
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
4,027,123
4,617,856
6,000,000
6,123,261
6,231,299
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
-
1,581,553
5,000,000
5,063,038
5,130,030
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
392,900,285
101,045,415
60,582,201
76,486,753
57,765,233
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
8,148,392,637
6,810,424,019
8,180,270,661
13,343,792,718
9,312,210,889
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,301,334,804
1,329,577,935
1,340,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,408,157
11,352,610
24,773,750
19,501,297
14,636,214
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
118,886,752
125,505,392
139,617,118
138,272,234
138,798,072
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,237,948,744
1,262,638,697
1,265,099,811
1,283,568,620
1,266,299,682
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
127,788,257
125,341,947
153,627,661
156,940,050
159,441,277
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
20,900,532
916,312,365
13,438,000
47,273,343
25,818,405
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
78,721,713
83,121,834
101,611,643
124,168,485
57,883,347
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,519,557,820
1,446,150,747
1,477,803,636
1,519,466,664
1,477,378,935
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
346,385,808
339,883,870
328,127,368
322,490,053
322,803,327
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
209,986,042
206,681,253
229,800,515
222,964,835
215,207,043
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,824,061,418
2,635,375,330
3,035,082,056
3,566,771,553
2,843,943,143
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
523,812,431
426,250,987
628,277,202
738,893,922
679,354,693
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
39,662,178
39,307,330
40,705,991
39,788,471
41,045,719
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
189,372,749
168,846,391
180,692,212
243,323,601
215,263,284
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
266,869,083
303,088,452
346,756,718
348,381,298
344,844,272
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,542,927,353
2,193,069,000
2,158,204,105
2,315,429,059
2,380,220,893
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
113,882,974
130,693,582
184,595,783
191,898,817
197,776,799
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
90,071,285
135,578,053
192,473,027
198,148,520
201,346,623
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
1,420,734,427
1,509,172,792
1,271,772,827
1,293,202,922
1,299,424,286
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,678,351,514
1,381,803,050
1,199,688,894
1,249,856,639
1,315,211,241
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
58,668,010
105,403,157
356,498,856
240,016,624
192,227,061
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
319,036,414
298,546,077
60,284,989
53,884,418
48,375,542
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
44,180,429
41,969,962
26,474,807
28,633,140
30,046,825
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
271,562,970
325,045,964
380,270,270
416,562,471
203,291,096
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
57,259,938
53,733,764
58,207,638
59,688,002
60,781,636
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,197,794,831
2,556,024,405
2,404,481,140
4,839,900,542
4,131,527,251
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
176,021,764
94,638,789
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
62,676,682
54,644,644
94,401,384
103,817,713
97,213,213
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
57,599,607
67,915,218
99,919,061
90,595,110
68,738,064
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
195,884,825
152,058,456
186,820,397
213,924,180
190,306,563
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
173,469,198
98,136,137
144,119,108
110,343,740
99,708,144
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
211,611,192
238,220,359
327,374,613
303,159,833
262,271,597
ކައުންސިލްސް
1,014,658,937
942,842,070
1,281,474,431
1,326,678,336
1,562,129,202
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް