ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
461,180
1,497
-
-
-
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
461,180
1,497
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
-
-
-
-
-
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
-
-
-
-
-
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
-
-
-
-
-
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް