ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,869,630
1,222,452
2,032,870
798,178
877,996
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
56,116
57,024
59,616
65,578
72,136
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
605,210
455,499
184,000
92,400
101,640
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
520
452
2,500
2,750
3,025
ރެފަރެންސް ފޮތް
-
53
-
-
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
1,100
6,050
451,754
4,950
5,445
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
970
-
-
-
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
1,206,684
702,404
1,335,000
632,500
695,750
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް