ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,340,948
2,291,141
2,728,071
2,570,093
2,646,408
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
366,113
284,835
384,000
395,520
407,386
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
518,971
424,079
518,940
534,508
550,543
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
7,023
15,103
7,200
7,416
7,638
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
611,279
648,000
852,000
630,360
649,271
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
114,000
162,500
246,000
260,760
267,796
ތަކެތީގެ ކުލި
25,016
25,500
-
-
-
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
380,270
381,131
408,131
420,375
432,986
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
110,662
94,820
108,000
111,240
114,577
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
-
-
-
-
-
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
18,941
21,751
10,920
11,248
11,585
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
-
-
-
-
-
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
3,001
-
-
-
-
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
-
-
-
-
-
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
17,705
4,694
14,800
15,244
15,701
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
-
-
-
-
-
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
6,480
6,480
6,480
6,674
6,874
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
-
-
-
-
-
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
4,877
922
-
-
-
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
30,808
62,929
45,000
46,350
47,741
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
125,802
158,397
126,600
130,398
134,310
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް