ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
2,704,010
388,049
236,000
259,600
285,560
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
75,478
101,134
50,000
55,000
60,500
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
92,972
28,516
-
-
-
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
-
905
-
-
-
ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
262,662
18,319
13,824
15,206
16,727
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
2,272,898
239,175
172,176
189,394
208,333
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް