ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
1,253,029
-
289,840
298,535
307,491
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
46,067
-
90,000
92,700
95,481
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
12,624
-
9,840
10,135
10,439
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
100,812
-
190,000
195,700
201,571
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
1,093,526
-
-
-
-
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް