ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,028,086
3,710,518
3,947,832
3,947,832
3,947,832
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
3,599,571
3,506,289
3,759,840
3,759,840
3,759,840
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
428,515
204,229
187,992
187,992
187,992
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް