ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
1,070,473
810,856
666,908
686,915
707,524
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
855,465
565,376
491,158
505,893
521,070
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
83,071
50,658
25,000
25,750
26,523
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
9,178
15,762
15,600
16,068
16,550
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
2,124
-
3,000
3,090
3,183
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
11,475
26,789
5,380
5,541
5,707
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
-
-
-
-
-
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
95,504
90,348
100,000
103,000
106,090
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,134
-
-
-
-
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
-
-
-
-
-
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
-
2,947
24,000
24,720
25,462
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
8,522
58,976
2,770
2,853
2,939
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް