ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
4,219,880
1,966,801
3,171,975
2,484,128
2,558,651
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
2,357,890
906,632
1,160,580
1,195,397
1,231,259
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
712,855
711,300
876,000
593,280
611,078
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
783,057
315,633
1,040,400
597,606
615,534
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
366,078
33,236
94,995
97,845
100,780
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް