ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
-
-
-
-
-
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
-
-
-
-
-
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް