ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
-
-
-
-
-
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް