ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
189,372,749
168,846,391
180,692,212
243,323,601
215,263,284
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
180,971,198
165,829,389
161,482,212
163,682,601
166,854,684
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
86,062,409
80,964,914
78,476,950
78,476,950
78,476,950
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
41,409,248
45,286,364
45,676,441
45,676,441
45,676,441
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
4,502,222
4,707,569
4,595,170
4,804,532
5,037,472
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
4,584,659
1,118,320
2,001,884
2,061,942
2,123,799
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
2,911,599
2,290,152
1,992,915
2,052,725
2,114,298
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
24,689,393
18,799,262
17,598,065
18,144,143
18,693,561
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
389,689
936,234
410,000
422,300
434,969
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
8,133,008
1,876,204
5,966,000
4,084,980
4,207,530
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
5,274,574
3,166,957
1,308,528
1,439,386
1,583,337
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
3,014,397
6,683,413
3,456,259
6,519,202
8,506,327
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
8,401,551
3,017,002
19,210,000
79,641,000
48,408,600
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
694,536
667,035
17,050,000
77,265,000
45,795,000
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
-
-
-
-
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
7,611,413
2,349,967
2,160,000
2,376,000
2,613,600
އުޅަނދުފަހަރު
95,602
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
-
-
-
-
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް