މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
78,721,713
83,121,834
101,611,643
124,168,485
57,883,347
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
40,601,983
29,419,153
49,602,585
49,918,104
49,352,626
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
12,284,400
13,065,923
16,244,661
16,244,661
16,244,661
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
6,433,299
7,244,718
9,997,967
9,997,967
9,997,967
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
680,387
829,584
1,025,571
1,025,571
1,025,571
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
554,604
211,525
1,922,484
2,182,882
2,332,315
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
823,712
1,270,005
776,071
799,353
823,337
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
10,991,365
3,842,284
15,728,482
14,464,411
12,480,919
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
-
50,000
2,125,754
3,254,355
4,315,237
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
1,419,285
46,667
296,724
315,546
335,926
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
2,421,603
2,624,554
1,484,871
1,633,358
1,796,693
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
4,993,328
-
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
-
233,893
-
-
-
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
38,119,730
53,702,681
52,009,058
74,250,381
8,530,721
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
28,370,992
53,200,535
44,041,521
66,086,089
5,550,000
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
8,499,281
-
-
-
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,000,357
502,146
7,967,537
8,164,292
2,980,721
އުޅަނދުފަހަރު
249,100
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
-
-
-
-
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް