ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,996,309
339,792
460,000
506,000
556,600
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
210,960
72,218
150,000
165,000
181,500
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
67,739
25,970
150,000
165,000
181,500
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
19,970
-
10,000
11,000
12,100
ރެފަރެންސް ފޮތް
119,422
221,837
-
-
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
8,370
-
-
-
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
-
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
399,932
9,597
-
-
-
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
1,178,286
1,800
150,000
165,000
181,500
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް