ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
-
-
-
-
-
ބިން
-
-
-
-
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް