ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
-
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
-
-
-
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް