ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
394,117
165,567
109,358
112,639
116,018
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
8,000
-
-
-
-
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
-
-
-
-
-
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
-
-
33,500
34,505
35,540
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
288,652
15,568
-
-
-
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
97,465
149,999
75,858
78,134
80,478
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް