ދައުލަތުގެ ފަންޑްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
31,513,425,499
32,057,505,475
35,451,878,851
45,842,521,865
41,970,090,529
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
28,103,014,249
23,690,632,430
22,645,467,763
27,886,725,546
29,050,980,320
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
2,324,094,482
7,964,307,142
10,674,958,639
15,179,577,476
10,176,514,843
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,395,289,687
1,788,792,034
1,537,081,047
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
1,086,316,768
402,565,903
736,162,762
987,426,809
1,205,514,319
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
30,128,216,622
31,787,135,124
34,922,716,599
44,977,923,779
40,846,113,018
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
23,127,972,800
22,836,909,933
23,181,353,717
22,883,028,611
23,270,881,737
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
6,477,307,688
6,527,748,039
9,619,245,161
19,174,470,606
15,322,571,073
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,395,289,687
1,788,792,034
1,537,081,047
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
522,936,134
2,422,477,152
726,828,034
1,131,632,528
715,579,161
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް