އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
30,128,216,622
31,787,135,124
34,922,716,599
44,977,923,779
40,846,113,018
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
3,992,863,233
4,221,135,155
6,845,401,108
12,319,347,577
8,043,588,004
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,141,559,056
1,248,039,583
2,748,667,337
3,126,168,900
2,787,367,683
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
185,943,507
126,835,532
158,449,806
119,746,080
101,628,206
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
2,665,360,670
2,846,260,040
3,938,283,965
9,073,432,597
5,154,592,115
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,373,862,250
1,367,884,672
1,431,270,559
1,477,286,151
1,435,909,968
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,240,579,678
1,230,676,472
1,272,399,691
1,286,768,620
1,266,299,682
ސިވިލް ޑިފެންސް
133,282,572
137,208,200
158,870,868
190,517,531
169,610,286
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
2,735,086,812
2,586,665,985
2,810,218,631
2,962,116,799
2,859,825,076
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,667,282,161
1,558,210,644
1,668,696,786
1,792,851,016
1,804,926,470
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
643,266
-
500,000
800,000
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
683,620,689
634,711,569
754,247,323
752,029,641
724,270,279
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
383,540,696
393,743,772
386,774,522
416,436,142
330,628,327
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
-
-
-
-
-
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
6,981,613,312
7,807,863,171
7,029,865,887
9,057,512,880
10,376,830,558
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
4,781,619,645
5,675,195,167
3,723,715,161
3,999,935,948
4,306,168,721
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
110,131,569
180,478,715
243,494,162
215,492,195
203,378,306
ހަކަތަ
12,482,464
83,004,005
150,809,362
255,634,035
370,298,947
އިމާރާތްކުރުމާއި ކާރުޚާނާތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މައުދަން ނެގުން
-
-
-
-
-
ދަތުރުފަތުރު
1,982,281,362
1,804,202,690
2,811,795,818
4,461,582,989
5,398,321,371
މުވާސަލާތު
95,098,272
64,982,594
100,051,384
124,867,713
98,663,213
އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް
-
-
-
-
-
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
990,794,144
869,250,290
1,856,329,434
2,890,123,544
2,593,829,865
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
118,820,092
117,527,306
390,421,742
588,144,241
638,762,734
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
770,039,248
603,410,566
1,148,434,479
1,483,851,109
1,519,618,168
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
6,196,125
5,230,720
5,153,310
13,010,500
3,465,630
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
14,096,016
69,084,770
173,996,262
677,097,156
351,967,194
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
81,642,663
73,996,928
138,323,641
128,020,538
80,016,139
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
1,887,079,138
1,421,347,647
2,407,932,571
2,674,291,512
2,744,211,346
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
629,565,764
215,417,848
724,950,762
782,129,867
759,121,716
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,157,726,928
1,099,577,868
1,539,374,554
1,582,423,541
1,744,557,704
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
96,513,990
99,556,966
142,032,255
306,588,104
237,381,926
މަގުބައްތި ޖެހުން
404,788
482,300
1,575,000
3,150,000
3,150,000
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
2,867,668
6,312,665
-
-
-
ސިއްހަތު
3,372,266,901
5,243,871,803
4,054,850,597
4,292,772,614
4,356,118,382
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
2,894,912,186
3,208,706,975
3,289,272,183
3,751,442,831
3,809,685,324
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
477,276,020
2,035,164,828
765,578,414
541,329,783
546,433,058
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
78,695
-
-
-
-
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
711,077,215
650,142,934
803,773,315
966,324,821
679,894,304
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
274,239,848
347,773,808
482,393,331
625,904,346
360,149,346
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
39,435,156
39,635,157
39,268,281
38,387,143
39,636,335
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
7,443,001
6,374,079
7,009,834
7,083,332
7,151,658
ދީނީ ޚިދުމަތް
389,959,210
256,359,890
275,101,869
294,950,000
272,956,965
ތައުލީމު
3,632,243,053
3,339,251,569
3,981,032,355
4,653,769,117
3,900,738,271
ފަށާ ތައުލީމާއި ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
މަތީ ތައުލީމު
759,997,069
662,904,509
918,482,486
1,060,108,198
1,029,526,439
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
2,872,245,984
2,676,347,060
3,062,549,869
3,593,660,919
2,871,211,832
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
4,451,330,564
4,279,721,898
3,702,042,142
3,684,378,764
3,855,167,244
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
1,616,641,539
1,317,742,974
1,169,637,528
1,219,385,150
1,281,807,717
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,301,334,804
1,329,577,935
1,340,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
51,239,500
59,052,000
62,855,000
63,620,123
66,801,129
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
109,353,832
127,922,526
188,252,320
153,814,991
158,870,561
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
1,372,760,889
1,445,426,463
941,297,294
847,558,500
847,687,837
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް