ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
1,325,165,957
1,507,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
1,005,491,147
400,000,000
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
1,107,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
319,674,810
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް