ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
8,939,035
191,272,852
21,268,131
21,730,731
21,730,731
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
8,939,035
21,272,852
21,268,131
21,730,731
21,730,731
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
170,000,000
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް