ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
1,573,529,332
1,964,114,458
1,359,614,372
596,693,562
511,993,562
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
66,418,286
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
1,507,111,046
1,964,114,458
1,359,614,372
596,693,562
511,993,562
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް