މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އުޅަނދުފަހަރު
41,723,519
21,827,301
42,581,820
50,989,394
33,922,333
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
37,313,363
11,390,090
23,779,487
21,032,747
20,461,457
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
4,410,156
10,437,211
18,202,333
29,352,447
12,852,447
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
600,000
604,200
608,429
އުޅަނދުފަހަރު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް