ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
420,026,397
518,100,241
501,366,549
445,064,363
415,837,712
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
40,178,961
46,053,108
52,293,826
46,670,825
51,155,425
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
123,943,823
337,966,034
175,950,242
153,497,000
153,992,477
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
1,058,581
655,000
50,000
50,000
50,000
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
11,928,527
4,269,493
3,752,020
4,126,312
4,538,007
ރެފަރެންސް ފޮތް
738,794
8,991,407
374,994
-
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
46,110,282
7,295,471
11,510,671
12,109,550
13,262,063
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
33,250,963
31,866,450
108,915,651
97,371,117
79,602,832
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
145,328,323
72,907,512
131,797,871
109,782,811
87,446,997
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
17,488,143
8,095,766
16,721,274
21,456,748
25,789,911
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް