ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
3,007,754,112
3,074,576,980
5,924,792,343
9,133,004,501
9,635,491,997
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
209,133,098
540,806,459
882,702,209
1,427,393,304
1,927,173,082
ވައިގެ ބަނދަރު
1,344,008,668
525,424,211
1,351,185,155
1,505,254,734
2,383,215,378
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
342,857,812
649,183,129
913,205,487
1,909,170,533
1,656,977,369
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
642,008,256
702,653,314
1,289,618,251
1,787,047,306
1,756,600,600
ކަރަންޓް ވިއުގަ
2,959,435
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
466,786,843
656,509,867
1,488,081,241
2,504,138,624
1,911,525,568
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް