ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
1,240,914,787
2,490,151,899
2,516,710,536
4,426,427,944
3,440,878,612
ބިން
291,059,492
1,322,824,277
623,646,274
1,285,019,762
1,405,742,011
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
260,408,363
214,041,617
757,695,152
805,626,127
759,121,716
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
689,446,932
953,286,005
1,135,369,110
2,335,782,055
1,276,014,885
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް