ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,395,289,687
1,788,792,034
1,537,081,047
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
1,395,289,687
1,788,792,034
1,537,081,047
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް