ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
3,760,309,132
4,338,244,152
3,904,182,316
3,915,773,650
4,212,854,540
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
491,687,476
173,949,765
95,124,400
1,191,864
1,263,376
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
113,004
2,566,133
3,000,000
3,300,000
3,630,000
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
211,675,358
185,421,048
143,137,407
144,340,322
146,246,819
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
12,860,968
7,657,857
7,040,814
7,291,160
7,852,871
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
14,227,942
189,793,337
19,374,018
16,318,538
10,292,401
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
3,190,393
85,500
37,508
250,500
1,500,500
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
32,095,553
42,442,535
46,942,365
51,143,720
54,847,249
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
13,802,874
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
131,566,242
101,087,612
94,429,452
103,006,877
97,336,517
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
47,561,311
8,775,680
3,000,000
3,000,000
3,000,000
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
468,498,920
624,568,718
427,703,657
427,703,657
427,703,657
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
21,000,000
-
-
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
321,042,252
338,102,726
365,635,637
365,325,500
365,341,775
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
48,877,000
56,496,000
60,000,000
60,627,420
63,658,791
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
54,762,617
38,045,803
40,000,000
30,000,000
30,000,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
50,184,051
63,915,000
70,000,000
75,000,000
75,000,000
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
2,362,500
2,556,000
2,855,000
2,992,703
3,142,338
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
1,313,499,690
950,757,481
717,757,627
741,189,346
787,176,887
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
195,856,000
215,928,000
250,000,000
278,084,318
291,988,533
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
21,247,326
19,966,814
21,000,000
21,000,000
21,000,000
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
126,253,284
942,842,070
1,281,474,431
1,326,678,336
1,562,129,202
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
3,165,107
31,608,867
33,000,000
34,650,000
36,382,500
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
209,582,138
156,874,332
192,670,000
192,679,389
193,361,124
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
-
30,000,000
30,000,000
30,000,000
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
-
150,000,000
-
-
-
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް