ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
408,400,594
276,856,418
259,418,998
286,857,018
279,569,137
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
13,494,824
24,831,238
6,811,728
7,082,901
7,271,192
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
235,815,513
124,468,454
84,566,434
88,407,856
90,199,218
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
2,554,783
1,838,531
20,672,606
20,739,867
20,813,854
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
68,317
60,000
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
3,987,599
4,419,786
803,742
884,117
972,529
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
18,749,653
8,904,692
5,205,207
5,723,436
6,293,409
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
10,188,177
6,612,627
6,568,443
6,668,288
7,327,912
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
20,442,044
6,663,175
4,444,755
2,895,481
3,185,030
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
4,093,264
2,729,814
3,307,971
3,624,570
3,972,701
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
28,935,076
20,405,917
29,018,765
31,124,435
33,688,993
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
3,779,689
602,386
3,798,642
8,437,772
4,454,945
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
6,380,902
9,332,443
10,656,138
11,720,352
12,890,945
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
13,940,644
11,028,832
11,784,353
12,962,790
14,259,069
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
4,740,859
5,582,041
8,878,647
9,701,512
10,661,665
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
469,009
970,400
452,363
497,599
547,360
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
15,230,724
14,307,322
23,544,880
33,149,587
28,162,711
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
25,529,517
34,098,760
38,904,324
43,236,455
34,867,604
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް