ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
564,178,568
406,965,389
630,836,439
642,309,177
653,705,996
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
492,917,324
380,157,125
552,223,382
578,674,897
607,593,640
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
17,883,231
2,663,473
3,562,571
3,671,449
3,783,444
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
18,396,119
3,453,395
23,780,850
23,217,132
10,054,562
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
1,529,529
2,165,939
7,058,176
7,127,292
7,199,475
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
25,095,962
16,114,448
38,240,788
23,833,615
19,271,036
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
8,356,403
2,411,009
5,970,672
5,784,792
5,803,839
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް