ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
973,823,399
1,618,048,389
1,098,252,931
968,689,362
996,901,594
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
852,706,732
1,472,112,545
981,504,071
848,619,781
874,914,036
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
13,797,536
16,994,028
13,743,666
14,157,692
14,585,060
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
87,910,952
104,104,888
87,800,568
90,319,413
91,342,247
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
16,469,954
17,650,581
12,603,326
12,981,426
13,370,869
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
2,938,225
7,186,347
2,601,300
2,611,050
2,689,382
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް