ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
637,270,347
668,366,876
611,750,264
599,872,878
613,803,651
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
69,049,207
51,564,343
66,467,873
64,846,818
66,397,153
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
8,684,156
9,887,233
15,489,675
14,194,409
14,602,494
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
120,967,231
133,838,291
128,771,657
125,210,445
127,914,713
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
331,893,120
361,263,102
308,802,222
307,033,298
314,318,079
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
10,765,531
10,346,693
9,329,003
9,266,255
9,544,131
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
17,858,597
15,657,441
17,490,005
17,705,405
18,236,277
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
35,201,542
22,285,808
22,920,362
23,607,973
24,316,214
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
16,052,994
25,569,302
20,410,445
19,276,832
19,826,622
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,866,455
2,216,455
1,815,686
1,868,959
1,923,834
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
689,577
600,161
1,022,378
1,053,052
1,084,650
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
5,054,645
8,667,464
4,595,554
4,733,420
4,875,431
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
19,187,292
26,470,583
14,635,404
11,076,012
10,764,053
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް