ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,651,335,794
3,811,093,440
3,906,277,142
3,901,397,547
3,900,802,947
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
33,710,577
37,066,754
37,323,123
37,323,123
37,323,123
ފަންނީ އެލަވަންސް
162,741,077
176,483,994
184,711,289
184,711,289
184,711,289
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
97,854,761
102,437,033
111,099,055
111,099,055
111,099,055
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
127,858,342
120,540,195
122,414,381
122,414,381
122,402,381
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
6,145
8,211
218,491
218,491
218,491
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
87,782
87,782
87,782
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
1,335,182
643,984
119,550
119,550
119,550
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
81,913,885
78,636,353
87,888,056
87,888,056
87,666,056
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
156,103,616
169,280,776
155,075,498
155,075,498
155,075,498
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
28,325,291
28,360,262
29,963,343
29,963,343
29,963,343
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
97,757,419
108,814,282
112,253,788
112,253,788
112,253,788
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
17,668,298
18,957,281
20,345,718
20,345,718
20,345,718
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
440,196,342
444,772,040
480,948,897
480,948,897
480,793,497
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
64,466,700
60,198,184
62,904,817
62,904,817
62,904,817
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
831,861
78,695,231
624,856
624,856
624,856
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
8,573,864
8,051,052
-
-
-
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
21,179,709
22,569,149
24,331,549
24,331,549
24,331,549
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
5,218,955
3,611,879
2,878,740
2,878,740
2,878,740
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
9,488,826
7,918,854
11,261,412
11,261,412
11,261,412
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
23,412,450
23,132,166
29,230,502
29,230,502
29,230,502
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
1,998,591
1,977,982
2,311,300
2,311,300
2,311,300
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
474,200,160
505,724,318
536,789,607
536,789,607
536,789,607
ފޯން އެލަވަންސް
29,185,775
28,907,205
32,005,543
32,005,543
31,977,943
ރިސްކް އެލަވަންސް
134,885,989
132,039,938
160,231,750
160,231,750
160,231,750
ހެދުން އެލަވަންސް
2,220,896
2,764,233
2,254,986
2,254,986
2,254,986
ސަރވިސް އެލަވަންސް
1,372,367,063
1,422,645,789
1,453,237,857
1,448,358,262
1,448,180,662
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
441,220
-
24,000
24,000
24,000
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
6,196,859
4,967,968
2,110,542
2,110,542
2,110,542
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
-
-
60,240
60,240
60,240
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
163,642,282
132,666,653
139,454,218
139,454,218
139,454,218
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
26,139,436
30,553,435
37,391,850
37,391,850
37,391,850
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
61,414,223
58,668,239
66,724,402
66,724,402
66,724,402
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް