މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,642,900,508
4,327,412,049
4,510,157,300
5,002,950,972
5,251,057,548
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
3,999,176,821
3,833,777,763
3,943,454,486
4,438,758,666
4,686,865,242
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
643,723,687
493,634,286
566,702,814
564,192,306
564,192,306
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް