މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,128,216,622
31,787,135,124
34,922,716,599
44,977,923,779
40,846,113,018
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
21,371,957,551
20,876,937,707
21,638,102,761
22,099,614,653
22,618,161,796
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,642,900,508
4,327,412,049
4,510,157,300
5,002,950,972
5,251,057,548
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,651,335,794
3,811,093,440
3,906,277,142
3,901,397,547
3,900,802,947
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,540,759,131
1,555,656,529
1,592,519,386
1,670,225,844
1,772,086,699
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
231,347,878
156,155,831
172,283,442
168,373,097
166,865,184
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
637,270,347
668,366,876
611,750,264
599,872,878
613,803,651
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,930,549,077
1,916,156,546
2,383,859,578
2,127,292,591
2,089,762,585
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
973,823,399
1,618,048,389
1,098,252,931
968,689,362
996,901,594
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
564,178,568
406,965,389
630,836,439
642,309,177
653,705,996
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
408,400,594
276,856,418
259,418,998
286,857,018
279,569,137
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,540,813,124
1,708,053,046
2,468,364,965
2,715,639,517
2,580,479,115
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
3,760,309,132
4,338,244,152
3,904,182,316
3,915,773,650
4,212,854,540
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
1,490,269,999
93,929,042
100,200,000
100,233,000
100,272,800
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
8,756,259,071
10,910,197,417
13,284,613,838
22,878,309,126
18,227,951,222
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
12,092,699
4,944,442
3,071,400
7,413,517
6,502,228
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,395,289,687
1,788,792,034
1,537,081,047
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
1,240,914,787
2,490,151,899
2,516,710,536
4,426,427,944
3,440,878,612
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
3,007,754,112
3,074,576,980
5,924,792,343
9,133,004,501
9,635,491,997
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
420,026,397
518,100,241
501,366,549
445,064,363
415,837,712
އުޅަނދުފަހަރު
41,723,519
21,827,301
42,581,820
50,989,394
33,922,333
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
1,573,529,332
1,964,114,458
1,359,614,372
596,693,562
511,993,562
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
8,939,035
191,272,852
21,268,131
21,730,731
21,730,731
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
1,565,687
2,250
-
400,000
400,000
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
343,000,000
343,000,000
343,000,000
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
137,051,853
206,747,994
142,270,000
655,575,080
656,220,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
987,495,693
931,459,000
984,649,000
5,359,218,000
1,574,893,000
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
1,325,165,957
1,507,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް