ބަޖެޓުގެ އަމާޒު
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ރާވައި އެކުލަވާލާފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން މެދުރާސްތާގައި އަރައިގަތުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ "ނެޝަނަލް ރިޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ 2020-2022" ޕްލޭނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.
އިގުތިސާދީ ހާލަތު
މި ބަޔާނަކީ 2020 ވަނަ އަހަރާއި މެދުރާސްތާއަށް ލަފާކުރާ އިގުތިސާދީ ހާލަތާއި ތަސައްވުރު ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެކެވެ. މި ބަޔާނުގައި ދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތަށާއި މެދުރާސްތާގެ ތަސައްވުރަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި، ބޭރު ދުނިޔެއާ ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކާބެހޭ ހިސާބުތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.
މާލީ ހާލަތު
މި ބަޔާނަކީ ރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް ނުވަތަ ބަޖެޓުގެ ހާލަތާއި ތަސައްވުރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ބަޔާނެކެވެ. މި ބަޔާނުގައި ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަމާޒުތައް ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަންދާޒާއާއި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އިތުރަށް، 2021 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އަންދާޒާތައް އެކުލެވިފައިވާގޮތާއި ޑެފިސިޓް އަދި ދަރަނީގެ ތަފުސީލު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
މި ބަޔާނުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް (ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް) ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އައު އަދި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު
އާމްދަނީ
21,129
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ލިބެނީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 21.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.

ޚަރަދު
33,432
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދު ބެހިގެންވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގަމުންދާ ޚަރަދު (ރިކަރަންޓް ޚަރަދު) އަދި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށާއި މެޝިނަރީ ފަދަ ކެޕިޓަލް އައިޓަމްތަކަށް ހޭދަވާ ޚަރަދު (ކެޕިޓަލް ޚަރަދު) އެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ 33.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ބަޖެޓާއި ޚަރަދުގެ ތަފާތަކީ، ޚަރަދަކީ ޖުމްލަ ބަޖެޓުން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށާއި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު ކެނޑުމަށްފަހު ހޯދޭ އަދަދެކެވެ.

ޑެފިސިޓް
12,303
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސަކީ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭއެހީއާއި، ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ދެމެދު ވާ ފަރަގެވެ. ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭއެހީއަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުވެއްޖެނަމަ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ވާނެއެވެ. ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް އަކީ އޯވަރޯލް ބެލެންސުން ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ކެނޑުމުން ލިބޭ އަދަދެކެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސަކީ 12.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓެކެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީ ބެލެންސަކީ 9.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓެކެވެ. ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފައިނޭންސްކުރަނީ ބޮންޑު، ސުކޫކް، ޓީ-ބިލް ފަދަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް އާއި ލޯނަށް ފައިސާ ނަގައިގެންނެވެ.

2021 ގެ ބަޖެޓުން އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ސިއްހަތު
4,055
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ފުޅާކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 4,054.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް 3,289.3 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކަށް 765.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
7,030
މިލިއަން
ރުފިޔާ

އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ މަޝްރޫއުތަކާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 7,029.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް 3,723.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓުކުރެވިފައެވެ.

ތައުލީމު
3,981
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ތައުލީމީ ޚިދުމަތްތަކާއި ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫއުތަކަށް ބަޖެޓުގައި 3,981.0 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމަށް 3,062.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭއިރު 918.5 މިލިއަން ރުފިޔާ މަތީ ތައުލީމަށް ޚަރަދުކުރެވޭނެއެވެ.

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
2,408
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް 2,407.9 މިލިއަން ރުފިޔާ 2021 ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ދާއިރާއަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރާ ދެ ބަޔަކީ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްކުރާ ޚަރަދާއި ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދެވެ. މި ދެ ބަޔަށް ޖުމްލަ 2,264.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
3,702
މިލިއަން
ރުފިޔާ

މީގެ ތެރޭގައި ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީއަށް 1,169.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްކޮށްފައިވާއިރު، އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް 1,340.0 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް 1,192.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ބަޔަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ 3,702.0 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
1,856
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 1,856.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ބަޔަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި، ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުމާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމާއި، މިނޫނަސް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެވެ. މިބައިން އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަށެވެ. މިކަމަށް 1,148.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން އަދި އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުން
1,431
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ދިފާއީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 1,431.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މި ބައިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނީ މިލިޓަރީ ޑިފެންސަށެވެ. އެއީ 1,272.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އަދުލު އިންސާފާއި އަމަން އަމާންކަން ގާއިމުކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2,810.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިބައިން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ އެންމެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކުރެވެނީ ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުމަށެވެ. މިކަމަށް 1,668.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތާއި، އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
6,845
މިލިއަން
ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2,907.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި، ގާނޫނުތައް ހެދުމާއި، މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދަށް 2,748.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާއިރު، އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވަނީ 158.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 803.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ބަޔަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރަށް 482.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު ދީނީ ޚިދުމަތަށް 275.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.

ދަރަނީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރު 3,938.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ބަޔަށް 1,469.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް އެކަށައެޅިފައިވާއިރު، ދަރަނީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 2,468.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

Ministry of Finance
Ameenee Magu, Block 379, Male'
Republic of Maldives

Tel: 1617
Tel: +(960) 334 9200
Fax: +(960) 333 8034

E-mail: [email protected]